Dự án dịch sách chất lượng hoàn thành tốt. Chúng tôi quyết định ký thêm hợp đồng dịch cuốn về Thống Kê.

Nguyen Thi Thu Hien (Ms.) Publishing Rights Manager FPT University